Oktober 2015

2015-10-03 GKHT – inkom 3 okt, rak x2
2015-10-04 BdKH – inkom 4 okt, krok; 7/10, rak
2015-10-10 ÅKH – inkom 10 okt, rak
2015-10-10 VÄSKH – inkom 11 okt, rak
2015-10-10-WKH – inkom 10 okt, krok x2
2015-10-11 ULKH – inkom 13/15 okt, rak x2
2015-10-17 VKH – inkom 17 okt, rak
2015-10-17 SKH – inkom 17 okt, krok
2015-10-17 GKHT – inkom 17 okt, krok x2
2015-10-24 StKH – inkom 24 okt, krok, höjd
2015-10-24 WKH – inkom 24 okt, krok x2
2015-10-24 BdKH – inkom 24 okt, rak x2, längd
2015-10-24 VÄSKH – inkom 19 nov, krok x2
2015-10-25 ÖKH – inkom 26 okt, krok
2015-10-25 ACKH – inkom 25 okt, rak
2015-10-31 SKH – inkom 31 okt, rak, höjd
2015-10-31 MKH – inkom 1 nov, rak